Tak ako po minulé roky aj tento rok sa koledníci našej farnosti rozhodli neporušiť tradíciu a šíriť ducha Vianoc v rodinách. Tento rok sa prihlásilo pätnásť detí, ktoré sme rozdelili do troch skupiniek a spolu so svojimi animátormi s úsmevom na tvári, kráčali aj napriek nepriaznivému počasiu po uliciach mesta. Detské postavičky zdobili vyrobené kostýmy anjelov, pastierov, či troch kráľov. Päť hodín obety našich detí prinieslo úrodu.

14. decembra 2014 sa naša bazilika postupne zapĺňala koledníkmi zo všetkých okolitých farností, ako aj koledníkmi z našej farnosti, aby sme privítali emeritného o.arcibiskupa Alojza Tkáča, ktorý nám priniesol požehnanie a rozoslal nás do našich farností a neskôr do domov rodín, v ktorých budeme roznášať Dobrú Novinu o narodení Ježiša. Na svätej omši sa zúčastnilo 80 detí, 24 animátorov, 15 rodičov z 8 farností.

Podajme ruku deťom

Pod mottom Podajme ruku deťom sa vo vianočnom období vydávajú skupinky detí sprevádzané staršími a dospelými kamarátmi ohlasovať radostnú zvesť o narodení Krista do rodín v mestách a dedinách na celom Slovensku a stávajú sa tak poslami nádeje. Každoročne rastúci počet koledníkov potvrdzuje, že tradícia spojená s rozmerom solidarity a pomoci ľuďom v núdzi sa stala príťažlivou aj pre dnešné deti a mladých. Dobrá novina je najrozsiahlejšou akciou eRka a prekračuje rámec nielen jeho členskej základne, ale aj hranice Slovenska a európskeho kontinentu. Dobrá novina je zároveň verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra SR. Počas vianočného obdobia deti koledami a vinšmi ohlasujú radostnú zvesť o narodení Krista v rodinách svojich miest a obcí. Súčasne zbierajú finančné prostriedky, ktorými Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v krajinách afrického kontinentu. Koledovanie detí z eRka pod názvom DOBRÁ NOVINA sa na Slovensku po prvýkrát pripravovalo ku Vianociam 1995.

V našej farnosti budeme koledovať už po 19-krát. Z vykoledovaných peňazí budú podporené mnohé projekty:

  • Keňa – katolícka diecéza LODWAR – vzdelávanie dospelých, vodný projekt Turkana, ktorý zmierňuje akútny nedostatok vody
  • Keňa – chlapčenská stredná škola a program detskej záchrany v NYERI – chlapci sa učia mnohým remeslám
  • Keňa – rehabilitačné a reintegračné centrum MWANGAZA pre deti a mladých z ulice – deťom a mladým sa prinavracia ich dôstojnosť a umožňuje sa im návrat do bežného života
  • Južný Sudán – rekonštrukcia nemocnice
  • Etiópia – vzdelávanie dievčat s postihnutím v oblasti MUNESA
  • Rwanda – dokončenie prijímacej budovy s ambulanciami zdravotného strediska v KIBEHO