Sviatosť manželstva je prameňom milosti, zväzok lásky a prostriedok posväcovania sa muža a ženy, ktorí sa rozhodli žiť vo vernosti, nerozlučiteľnosti tiež za účelom plodenia a výchovy detí.
Určitý čas pred sviatostným spojením muža a ženy Cirkev ponúka aj obrad zasnúbenia. Ide o svedectvo, že prišli k väčšej istote vo svojom vzťahu a uvažujú o celoživotnom spoločenstve. Je tu čas na intenzívnu modlitbu za seba navzájom a za budúcu rodinu. Klásť si otázky, snažiť sa na ne odpovedať a hľadať spôsob spoločnej odpovede. Uvedomiť si, že vzťah je dar, a tak treba oň prosiť. Hlavne netreba zabúdať, že tu ide o zrieknutie sa svojich vlastných túžob a prianí pre dobro spoločné.
Z manželstva pramenia aj povinnosti, a to výchova detí, pomoc a úcta k partnerovi a vytrvalosť vo vernosti jeden druhému. Spojením vo sviatosti manželstva sa muž a žena stávajú jedno. Puto je take silné, že nik a nič ho nemôže zničiť.
Sviatosť manželstva je znakom spojenia Krista a Cirkvi. Dáva manželom milosť milovať sa láskou, akou Kristus miloval svoju Cirkev; takto milosť sviatosti zdokonaľuje ľudskú lásku manželov, posilňuje ich nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje ich na ceste do večného života (KKC, 1661).

 Základné informácie:
-    manželstvom vzniká medzi mužom a ženou celoživotné spoločenstvo, ktoré je  zamerané na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí;
-    manželstvo Kristus povýšil na sviatosť, preto každý pokrstený katolík, vstupujúci do manželstva, je povinný uzatvoriť sviatostné manželstvo (teda v katolíckom obrade);
-    ak sú obaja snúbenci katolíci, o vyslúženie manželstva sa žiada vo farnosti jedného zo snúbencov (podľa bydliska); ak je katolíkom len jeden zo snúbencov, o vyslúženie manželstva sa žiada v jeho farnosti;
-    pokiaľ nás žiadajú o vyslúženie manželstva veriaci bývajúci mimo našej farnosti, musia sa preukázať písomným súhlasom ich vlastného farára (licenciou k sobášu);
-    mnohí pokrstení katolíci žijú vo zväzku bez toho, aby prijali sviatostné manželstvo (boli sobášení buď civilne alebo v nekatolíckom obrade); chceme im podať pomocnú ruku a pomôcť im, aby ich zväzok bol platný aj cirkevne a mohli pristupovať k sviatostiam; ak máte podobný problém, neváhajte nás kontaktovať;

Čo je potrebné, ak chcete požiadať o vyslúženie sviatosti manželstva:

Navštíviť nás najmenej tri mesiace pred plánovaným uzatvorením manželstva. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viacero formalít, čo si môže vyžadovať dlhší čas.
Predložiť: krstné listy snúbencov (len ak sú snúbenci pokrstení v inej ako našej farnosti) nie staršie ako tri mesiace, potvrdenú zápisnicu zo štátnej matriky, kde predložia požadované doklady, - OP a rodné listy - a na farský úrad prídu s štátnou zápisnicou.
Adresa matriky vo Vranove nad Topľou:  
Matričný úrad vo Vranove n. T. (za budovou Obvodného úradu v Obradnej sieni, vchod zo zadnej časti budovy). Námestie slobody 4/135.
Pri prvom stretnutí sa spisuje zápisnica a dohoduje sa priebeh predmanželskej prípravy.

Niektoré dôležité poznámky:
Ak už boli snúbenci civilne sobášení, prinesú namiesto štátnej zápisnice potvrdenie o uzavretí civilného manželstva.
V prípade, že jeden zo snúbencov je vdovec/vdova, prinesie so sebou doklad o smrti manžela/manželky.
Ak ide o snúbencov, ktorých predchádzajúce manželstvo uznal cirkevný súd za neplatné, prinesú so sebou aj rozsudok cirkevného súdu.   
Cirkevné právo uvádza, že katolícki snúbenci, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania, majú ju pred prijatím manželstva prijať, ak je to možné bez veľkej ťažkosti (z toho vyplýva, že katolík žiadajúci o sobáš by mal mať birmovku).
Pokiaľ je jedna stránka nepokrstená, platné uzatvorenie manželstva je podmienené dišpenzom diecézneho biskupa.
Pokiaľ je jedna stránka platne pokrstená, ale nie v katolíckej cirkvi (napr. v pravoslávnej cirkvi), dovolené uzatvorenie manželstva je podmienené dovolením (licenciou) diecézneho biskupa.
V obidvoch vyššie spomenutých prípadoch musia snúbenci podpísať vyhlásenie, v ktorom:
–  katolícka stránka sľubuje, že urobí všetko, čo bude môcť, aby deti pochádzajúce z  tohto manželstva boli pokrstené a vychovávané v katolíckej viere;
–  nekatolícka stránka svojím podpisom len potvrdzuje, že je oboznámená so záväzkom katolíckej stránky;
Príprava na manželstvo:
Pri prvom stretnutí so snúbencami dohodneme priebeh bezprostrednej prípravy na prijatie sviatosti manželstva, ktorú predpisuje cirkevné právo
Príprava sa skladá z niekoľkých stretnutí so snúbencami, ktorých obsahom sú základné pravdy viery, práva i povinnosti veriaceho kresťana, sviatostná i liturgická príprava na slávenie manželstva.