Pri charakteristike speváckeho zboru Lumen je potrebné povedať, že tento zbor vznikol v 1. polroku 1980 ako miešaný komorný zbor s počtom okolo 24 členov. Zbor sa orientuje na interpretáciu sakrálnych skladieb všetkých období od baroka až po súčasnosť.

V samých začiatkoch (v čase hlbokej totality) podmienky pre činnosť zboru boli veľmi náročné a spoločensky rizikové, pretože jeho členovia boli štátnou mocou, ktorá robila všetko s cieľom likvidácie Cirkvi, ohrozovaní aj v zamestnaní a v štúdiu na stredných, resp. vysokých školách, takže za touto „službou" Pánu Bohu sa skrývalo nemálo podstupovaného rizika, odriekania a obety.

Zbor účinkuje najmä počas prikázaných sviatkov pri bohoslužbách v našej bazilike, pri odpustových slávnostiach doma i v rámci dekanátu, na primičných slávnostiach, pri posviackach nových chrámov a aj pri iných príležitostiach na úrovni Košickej arcidiecézy. Spievali sme aj za hranicami SR, a síce v Krakove, Čenstochovej a v Maďarsku v mestečku Jászfényszaru, kde sa nachádza kópia milostivého obrazu Vranovskej Panny Márie z 18. storočia.

Náš zbor sa zúčastňuje ekumenických festivalov, vystupuje na vianočných koncertoch. Spievali sme aj na svadobných obradoch a na pohreboch a tiež na rôznych kultúrnych podujatiach mesta i v rámci nášho kraja. V repertoári má zbor za obdobie svojho pôsobenia vyše 100 skladieb. Aj to je dôkazom toho, že úsilie členov zboru nie je márne. Nácviky sa konajú v Katolíckom kultúrnom dome v pondelok večer.

Pri tejto príležitosti chceme poďakovať všetkým bývalým aj súčasným členom a dirigentom zboru za ich podiel na činnosti farského speváckeho zboru Lumen a zároveň Farskému úradu Narodenia Panny Márie, najmä dp. Farárovi o. Gregorovi za ústretovosť a osobný záujem o tento spevácky zbor.

JUDr. Štefan Ocilka