V nedeľu 30. augusta 2015 naša farnosť slávnostnou sv. omšou poďakovala za 25 rokov pôsobenia otcov pavlínov vo Vranove nad Topľou. Hlavným celebrantom bol vzácny hosť, generálny predstavený Rádu pavlínov z Čenstochovej o. Arnold Chrapkowski. V koncelebre boli hostia: tajomník generálneho predstaveného o. Pawel Pagodzki, potom kváziprovinciál Slovenskej provincie o. Martin Lehončák, diecézny kňaz vranovský rodák vdp. Adrián Prúša. Prítomní boli aj všetci otcovia pavlíni pôsobiaci v našej farnosti: farár a prior o. Rastislav Ivanecký, o. Leander Pietras, o. Kazimír Kogut, o. Andrzej Kucharski a o. Ondrej Kentoš.

V homílii o. generál zdôraznil, že dnes je deň, kedy chceme predovšetkým poďakovať spolu s Pannou Máriou prítomnou v milostivom obraze za 25 rokov služby otcov pavlínov vo Vranove, poďakovať za všetky vyslovené modlitby k Bohu v tejto farnosti a za úsilie všetkých otcov, ktorí tu pracovali.
Na záver sv. omše v mene veriacich poďakovala krátkym zhrnutím najvýznamnejších udalostí súvisiacich s pavlínmi v tejto farnosti Anna Mydlová. Generálny predstavený poďakovanie prijal a následne s vďačnosťou odovzdal o. priorovi mariánske kňazské rúcho ako dar pre baziliku. Tento ornát má symbolizovať kňazskú službu i ochranu Panny Márie. Veľmi milým aktom bolo, keď o. generál ešte na záver poďakoval o. Leandrovi za jeho odvahu i ochotu prísť pracovať na Slovensko do Vranova pred 25 rokmi. Odovzdal mu ikonu svätej rodiny ako symbol farskej rodiny, ktorej členom sa stal pred štvrťstoročím.  Veriaci toto gesto ocenili vrelým potleskom, pri ktorom sa všetci postavili na znak úcty.
Sv. omša sa zakončila Deviatnikom - spievanými hymnami k Panne Márii Vranovskej. Celú sv. omšu doprevádzal svojím spevom farský zbor Lumen.
Po sv. omši všetci prítomní otcovia pavlíni uskutočnili ešte obrad posvätenia novej tabule s názvom Kláštor otcov pavlínov, ktorú zavesili pri vonkajšom vstupe.

25. výročie príchodu pavlínov