V sobotu v podvečer začal program odpustovej slávnosti Korunkou k Božiemu Milosrdenstvu a modlitbou sv. ruženca. Večerná (vigilijná) sv. omša pred odpustovou slávnosťou začala o 18.00 hod. Tradične sa konala v priestoroch záhrady pri bazilike. Hlavným celebrantom bol prof. vdp. Peter Zubko, rodák z Nižného Hrabovca. Keďže je Rok sv. Jozefa, vo svojej homílii vyzdvihol práve postavu sv. Jozefa, jeho úlohu a jeho charakterové vlastnosti, ktorými splnil na tejto zemi svoju misiu.  „Jozef bol mužom spravodlivým“ znamenalo okrem iného, že si vážil druhého človeka a hľadal možnosti, aby blížnemu nebolo ukrivdené. Životný postoj tohto svätca má inšpirovať každého, kto chce plniť Božiu vôľu.

   Ako býva zvykom, na záver sv. omše zazneli  Hymny k Vranovskej Panne Márii, po ktorých nasledovala   procesia s kópiou jej milostivého obrazu ulicami mesta. Tento rok počas modlitby sv. ruženca, ktoré sa modlili členky ružencového bratstva, milostivý obraz striedavo niesli predstaviteľky zdravotných sestier, zástupcovia peších pútnikov, matky -ženy v ľudových krojoch, muži – otcovia rodín, rehoľné sestry a miništranti.  
                                                                                                                              Veronika F.

Odpustová slávnosť 2021