o.Leander Pietras

      Otec  Leander sa narodil  5. 1. 1936 v Piotrkove Tribunalskom, v Poľsku.  Do rehole pavlínov vstúpil v roku 1951. V nasledujúcom roku zložil svoje prvé sľuby ako šestnásťročný. Kňazskú vysviacku prijal v Čenstochovej, na Jasnej Hore v roku 1958.

31. 8. 1990 prišiel na pozvanie vtedajšieho košického arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča do duchovnej služby na Slovensko, do farnosti Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou ako prvý pavlín po 204 rokoch.
     Od 1. 9. 1990 pôsobí vo farnosti ako kaplán, od júla 1992 roku 2002 bol o. Leander priorom vranovského Kláštora pavlínov. Pôsobil aj ako pedagóg na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v odbore morálna teológia, kde bol aj vedúcim katedry. Za svoje pôsobenie získal pamätnú medailu Grécko katolíckej teologickej fakulty a zlatú medailu blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča. Za šírenie kresťanských hodnôt na území mesta Vranov nad Topľou mu bolo v roku 2007 udelené ocenenie Cena mesta Vranov nad Topľou. Koncom deväťdesiatych rokov zabezpečil reštaurovanie a konzervovanie milostivého obrazu Panny Márie, vzácnej kultúrnej pamiatky, nachádzajúcej sa v bazilike Panny Márie. Je autorom knihy „Pútnický farský Kostol Narodenia Panny Márie a kláštor pavlínov vo Vranove nad Topľou.“ Publikácie s cenným historicko-informačným aj duchovným obsahom.
     Osobitné poďakovanie mu patrí za to, že mu (spolu s vtedajším priorom Martinom Lehončákom) veľmi záležalo na tom, aby naša najcennejšia pamiatka – chrám Narodenia Panny Márie bol pozdvihnutý do hodnosti baziliky, čo sa na základe rozhodnutia sv. Otca pápeža Benedikta XVI. stalo, a 6. 9. 2008 bol náš chrám za účasti kardinála Tomka a ďalších vzácnych hostí vyhlásený za baziliku minor. Heslom rádu Pavlínov je: „Solus cum deo solo – byť sám len s Bohom osamote.“ Cieľom rehole je hlásenie Božieho slova, vysluhovanie sviatostí, najmä sviatosti zmierenia. Toto všetko v pokore a v poslušnosti napĺňate.
     Neexistuje lepšie svedectvo, ako byť na blízku v duchovných i materiálnych potrebách ľudí. Dať ľuďom cítiť blízkosť Boha, otvárať srdcia k tým, ktorí prosia o pomoc, toto poslanie napĺňate s veľkodušnosťou a starostlivosťou. Vzácna to jednota medzi životom kňaza, rehoľníka, človeka. Ochrana Nebeskej Matky – tej, ktorá Vás vedie od Jasnej Hory, až tu, pod milostivý obraz slziacej Panny Márie vranovskej, nech napĺňa každý deň Vášho života. Nech Vás ďalej vedie Boží Duch, nech ďalej žijete svoje poslanie.
     Ostávate v našich modlitbách a hlavne v našich srdciach, náš duchovný otec, vzácny človek Tadeusz Pietras, otec Leander.
                                                                                                                            Miroslav Bradovka