Krsty
V roku 2014 prijalo sviatosť krstu 86 osôb, z toho 43 dievčat a 43 chlapcov. Zo všetkých pokrstených bolo 76 detí do jedného roku života, 5 detí bolo medzi prvým a siedmym rokom života a 5 osôb prijalo sviatosť krstu v dospelosti. Až 24 pokrstených detí pochádzalo z nemanželských partnerských zväzkov.

Prvé sväté prijímanie
Eucharistického Krista prijalo po prvýkrát v tomto roku 94 detí. Presne polovicu tvorili dievčatá a rovnaký počet – 47 – tvorili chlapci.

Birmovanie
Sviatosť kresťanskej dospelosti prijalo 72 osôb, z čoho bolo 37 dievčat a 35 chlapcov.

Pomazanie chorých
Túto sviatosť v tomto kalendárnom roku prijalo spolu 221 osôb. Počas spoločného slávenia na Svetový deň chorých bolo pomazaných 123 osôb. Doma alebo v nemocnici sme individuálne udelili pomazanie chorých 98 osobám.

Sviatosť manželstva
Sviatosť manželstva si navzájom vyslúžilo 45 snúbeneckých párov. Z toho 39 manželstiev bolo uzavretých medzi oboma katolíckymi stránkami, pri 4 sobášoch bola jedna stránka iného nekatolíckeho kresťanského vierovyznania a 1 sobáš bol medzi katolíckou a nepokrstenou stránkou.

Pohreby
Pohrebným obradom sme v tomto roku do večnosti odprevadili 49 osôb, z toho 24 mužov a 25 žien. Zaopatrených sviatosťami bolo 34 osôb.

Apostati
Formálnym aktom so všetkými potrebnými náležitosťami sa katolíckej viery vzdala jedna osoba.

Prijatie do cirkvi
Verejným vyznaním viery a obradom bola do spoločenstva katolíckej cirkvi prijatá jedna osoba, pokrstená pred tým v inom kresťanskom cirkevnom spoločenstve.