Radosť z odpustenia a Eucharistie

     V sobotu 13. mája, v deň 100.výročia zjavenia Panny Márie vo Fatime, pristúpilo 68 detí z našej farnosti prvýkrát k sviatosti zmierenia. Pred sochou Fatimskej Panny Márie, ktorá bola umiestnená pri hlavnom oltári, sa rodičia modlili spoločne ruženec.


V nedeľu 14. mája počas slávnostnej sv. omše o 10.00 hod. tieto deti pristúpili k sv. prijímaniu a prijali pod spôsobom chleba a vína živého Ježiša Krista do svojich čistých srdiečok. Pripravovali sa na hodinách náboženstva objasňovaním a poznávaním právd viery, prikázaní a zmyslu prijímania sviatostí. Účasťou na detských sv. omšiach každú stredu prežívali radosť so stretávania sa s Kristom aj navzájom.
Modlime sa za tieto deti, ale aj za ich rodičov, aby spoločne prichádzali do Božieho chrámu a pristupovali s úprimnou radosťou k sviatostiam.

                                                                                                               Katechétka Anna Mydlová

Prvé sv.prijímanie