Vo štvrtok 7. januára 2016 sa konala slávnostná sv. omša pri príležitosti životného jubilea pavlína o. Leandra Tadeusza Pietrasa. Slávnostnú sv. omšu celebroval Mons. Bernard Bober košický arcibiskup – metropolita, ktorý vo svojej homílii okrem iného prerozprával aj životný príbeh oslávenca a jeho nesmierny prínos nielen na poli duchovnom (vytrvalý a trpezlivý spovedník, ochotný vysluhovateľ pomazania nemocných, neúnavný služobník pri oltári) , ale aj na poli kultúrnom (bývalý profesor morálnej teológie v prešovskom gréckokatolíckom seminári a autor historickej knihy o pavlínskom kláštore a chráme vo Vranove nad Topľou). Na sv. omši v koncelebre bolo 30 kňazov. Za predstaviteľov mesta bol na sv. omši osobne prítomný primátor mesta Ing. Ján Ragan.  Priebeh liturgie svojím spevom obohacoval farský spevácky zbor Lumen.

Celú slávnosť uzavreli úprimné poďakovania a gratulácie počnúc priorom o. Rastislavom Ivaneckým OSPPE - farárom (prečítal blahoprajný list generála rádu pavlínov z Jasnej Hory),  ďalej sa ujal slova predstavený pavlínskej kvázi-provincie o. Martin Lehončák OSPPE – ktorý oslávencovi odovzdal dar (obraz sv. pustovníkov - Pavla a Antona – zvlášť uctievaných v pavlínkom ráde), potom svojím srdečným slovom sa prihovoril aj Thdr. Štefan Albičuk - vranovský dekan a nakoniec v mene vranovských farníkov manželia Bradovkovci.

Dojatý oslávenec za všetky blahoželania poďakoval a vyjadril, že ho v srdci hreje nádej, že keď mu Boh doprial dožiť sa tak vysokého veku, že to asi znamená, že Boh ešte stále má s ním nejaké plány v tomto pozemskom putovaní.

Na záver arcibiskup udelil všetkým prítomným slávnostné požehnanie.  

Veronika F.

o.Leander