Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.

Detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou registrovaná na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie od roku 1990. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi malých spoločenstvách – stretkách – skupinkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 8000 členov a patrí k najväčším organizáciám, ktoré na Slovensku pravidelne a systematicky pracujú s deťmi a mladými.

Cieľom eRka je pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.

Tento rok eRko oslavuje 25 rokov a my v našej farnosti oslavujeme okrúhlych 20 rokov odkedy sme vstúpili do eRka. Našou hlavnou činnosťou sú pravidelné stretká, ktoré mávame každé dva týždne, cez ktoré sa snažíme deťom hravou formou priblížiť pravdy viery. Tiež sa zapájame do kampaní, ktoré eRko ponúka ako napríklad Detský čin pomoci, Sviečka za nenarodené deti. Počas vianočného obdobia chodíme koledovať v rámci Dobrej Noviny a snažíme sa prinášať do domovov, ktoré navštívime radostnú zvesť o narodení Ježiška. Vyzbierané peniaze posielame deťom z Afriky. Ďalej pripravujeme karnevaly v období fašiangov. V máji sa snažíme Vypnúť telku a zapnúť seba a viac sa venovať svojim kamarátom, rodine namiesto času, ktorý trávime pri televízoroch a internetoch. A náš erko rok ukončujeme letnými rodinnými a prímestskými tábormi. Zodpovednou osobou za eRko v našej farnosti je momentálne Ivka Višňovská.