Milý pútnik! Pri vstúpení do privilegovaného chrámu mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva môžeš v ňom získať úplné odpustky za týchto podmienok:
 
1. PREJSŤ BRÁNOU MILOSRDENSTVA
 
2. VYSPOVEDAŤ SA
Spoveď možno vykonať niekoľko dní predtým; jedna spoveď stačí na získanie viacerých úplných odpustkov, ak sa medzičasom nedopustíme hriechu.
 
3. PRISTÚPIŤ K SVÄTÉMU PRIJÍMANIU
 Podľa možnosti v ten istý deň. K novému získaniu úplných odpustkov je potrebné znova pristúpiť k svätému prijímaniu.
 
4. POMODLIŤ SA NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA
 Stačí raz Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu.
 
5. ÚPLNÉ ODPUSTKY
 Môže ich získať len ten, kto ľutuje všetky svoje       (aj všedné) hriechy a je rozhodnutý chrániť sa v budúcnosti všetkých (i všedných) hriechov.